Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Introduktion

1.1. Retsgrundlaget for voldgift
1.2. Voldgiftslovens anvendelsesområde mv.
1.3. Fordele og ulemper ved voldgift
1.3.1. Partsinteresser
1.3.2. Samfundsinteresser
1.4. Udbredelsen af voldgift

Kapitel 2: Voldgiftsbegrebet

2.1. Hvad er voldgift?
2.2. Voldgift i henhold til voldgiftsloven
2.2.1 Karakteristika
2.2.2. Voldgiftslignende procedurer
2.2.3. Valgretsklausuler
2.2.4. Procesforudsætninger
2.2.5. Aftalte frister for anlæg af voldgiftssag
2.2.6. Appellable voldgiftskendelser

Kapitel 3: Grænser for aftalefriheden

3.1. Fravigelse af voldgiftsloven
3.2. Hvilke sager kan behandles ved voldgift?
3.2.1. Hovedsynspunkter
3.2.2. Voldgiftsrettens anvendelse af præceptive regler
3.2.3. Typetilfælde
3.2.4. Domstolsprøvelse af voldgiftsrettens anvendelse af præceptive regler
3.2.5. Afgørende almene eller offentlige hensyn
3.2.6. Præjudiciel forelæggelse for EF-domstolen
3.2.7. Voldgiftsrettens anvendelse af konkurrenceretlige regler
3.3. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
3.4. Foreningsvoldgift
3.4.1. Foreningsvoldgift og selvdømme
3.4.2. Domstolsprøvelse

Kapitel 4: Voldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og gyldighed

4.1. Indledning
4.2. Domstolscensur af voldgiftsaftalen
4.3. Voldgiftsaftalens vedtagelse
4.3.1. Almindelige vedtagelsesspørgsmål
4.3.2. Standardvilkår og lign.
4.3.3. Stiltiende aftaleindgåelse
4.3.4. Fuldmagtsspørgsmål
4.3.5. Konkurrerende voldgifts- og værnetingsklausuler
4.3.6. Forsikringsforhold
4.3.7. Voldgiftsaftalens virkning i forhold til tredjemand
4.4. Voldgiftsaftalens fortolkning
4.4.1. Almindelige fortolkningsspørgsmål
4.4.2. Tillægsaftaler og forlig
4.4.3. Ubestridte krav
4.4.4. Modkrav og modregning
4.5. Voldgiftsaftalens gyldighed
4.6. Voldgift i forbrugerforhold

Kapitel 5: Voldgiftsaftalens retsvirkninger

5.1. Afvisning af sagsanlæg ved domstolene
5.2. Voldgiftsaftalens betydning for andre retsskridt ved domstolene
5.2.1. Kumulation og adcitation
5.2.2. Bevisoptagelse ved domstolene, herunder syn og skøn
5.2.3. Foreløbige retsmidler (arrest, forbud og påbud mv.)
5.2.4. Umiddelbare fogedforretninger
5.2.5. Andre fogedsager

Kapitel 6: Forholdet mellem voldgiftsretten og domstolene

6.1. Domstolenes behandling af kompetencespørgsmål
6.1.1. Hovedpunkter
6.1.2. Typesituationer
6.1.3. Retskraften af domstolenes afgørelse
6.2. Voldgiftsrettens behandling af kompetencespørgsmål
6.2.1. Kompetence-kompetence – the doctrine of separability
6.2.2. Kompetenceindsigelser
6.2.3. Domstolsprøvelse af voldgiftsrettens afvisning af sagen
6.3. Bistand fra domstolene under voldgiftssagen

Kapitel 7: Voldgiftsretten

7.1. Valg af voldgiftsdommere
7.2. Obstruktion ved udpegning af voldgiftsdommere og anden misligholdelse af voldgiftsaftalen
7.3. Voldgiftsdommeres habilitet
7.3.1. Habilitetskravene
7.3.2. Oplysningspligt
7.3.3. Afgørelse af habilitetsindsigelser
7.4. Voldgiftsdommeraftalen
7.4.1. Voldgiftsdommerens rettigheder og pligter
7.4.2. Honorarberegning og sikkerhedsstillelse
7.4.3. Domstolsprøvelse af honoraret
7.4.4. Erstatningsansvar og honorarfortabelse
7.5. Bestikkelse af voldgiftsdommere

Kapitel 8: Voldgiftsprocessen

8.1. Anlæg af voldgiftssag
8.1.1. Fristafbrydelse
8.1.2. Anmodning om tvistens behandling ved voldgift
8.1.3. Fristberegningsprincipper
8.1.4. Utjenlige retsskridt
8.2. Almindelige principper for voldgiftsprocessen
8.3. Sagsbehandlingen i voldgiftsretten
8.3.1. Forberedende møder, skriftveksling, præklusion og udeblivelse mv.
8.3.2. Bevisførelse
8.3.3. Særskilte afgørelser under voldgiftssagen
8.3.4. Voldgiftsrettens foreløbige retsmidler
8.3.5. Mundtlig forhandling og genoptagelse
8.4. Kumulation og adcitation
8.5. Fortrolighed

Kapitel 9: Voldgiftskendelsen

9.1. Votering og dissens
9.2. Voldgiftskendelsens udformning og afsigelse
9.3. Sagsomkostninger og honorar
9.4. Rettelse, tillægskendelse og fortolkning
9.5. Voldgiftssagens afslutning og genoptagelse
9.6. Retskraft og præjudikatsværdi
9.7. Tvangsfuldbyrdelse

Kapitel 10: Tilsidesættelse af voldgiftskendelsen

10.1. Voldgiftskendelsens endelighed
10.2. Afkald på ugyldighedsindsigelser
10.3. Anlæg af retssag om tilsidesættelse af voldgiftskendelsen og afhøring af voldgiftsdommere
10.4. Ugyldighedsgrundene i voldgiftslovens § 37, stk. 2
10.4.1. Indledning
10.4.2. Mangler ved voldgiftsaftalen (nr. 1, litra a)
10.4.3. Manglende mulighed for at fremføre sin sag (nr. 1, litra b)
10.4.4. Kompetenceoverskridelser (nr. 1, litra c)
10.4.5. Mangler ved voldgiftsrettens sammensætning eller voldgiftsagens behandling (nr. 1, litra d)
10.4.6. Tvister, der efter deres art ikke kan afgøres ved voldgift (nr. 2, litra a), og uforenelighed med landets retsorden (ordre public) (nr. 2, litra b)
10.4.6. Voldgiftsrettens retsanvendelse og bevisbedømmelse
10.5. Konsekvenser af voldgiftskendelsens ugyldighed

Kapitel 11: International voldgift

11.1. Voldgift i internationale retsforhold
11.2. Retsgrundlaget
11.3. Voldgiftssagens tilhørsforhold
11.4. Anerkendelse og tvangsfuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser i Danmark

Bilag

Forkortelser

Lovfortegnelse

Litteraturfortegnelse

Betænkninger mv.

Domsregister

Paragrafregister

Stikordsregister