Ny retspraksis

Danske afgørelser
Udenlandske afgørelser

Danske afgørelser

U2018.3405Ø:
Fuldbyrdelse af voldgiftskendelse afsagt af en voldgiftsret i Rusland nægtet fremme, da det fandtes at være i strid med parternes voldgiftsaftale, at voldgiftssagen ikke blev indledt i Danmark, men derimod i Rusland. Landsretten fandt det godtgjort, at parterne havde haft til hensigt, at en voldgiftssag skulle rejses i indklagedes land.
(Afsnit 9.7 og 10.4.2)

Højesterets dom af 18. oktober 2018 i sag BS-9266/2018-HJR:
I en banks garantierklæring over for en entreprenør på vegne af en bygherre hed det, at bortset fra ”spørgsmål om udbetaling under garantien”,  skulle tvister mellem banken og bygherren behandles af en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Voldgiftsklausulen skulle fortolkes således, at spørgsmål om garantiens størrelse, herunder nedskrivning og ophør i henhold til garantierklæringens bestemmelser herom, skulle anses for spørgsmål om udbetaling under garantien, som var undtaget fra aftalen om voldgiftsbehandling af tvister.
(Afsnit 4.4.1.)

TBB2017.557VBA:
Sagsanlæg ved de almindelige domstole afbrød ikke forældelsesfristen, da mangelsag baseret på indtrædelsessynspunktet skulle være anlagt ved voldgift.
(Afsnit 8.1.4, s. 224)

Udenlandske afgørelser

Der er endnu ikke tilføjet nye afgørelser.

Tilbage til Nyheder