Indholdsfortegnelse

Forord

Forkortelser

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18)

A. Aftalegrundlaget
§ 1. Anvendelse
§ 2. Definitioner
§ 3. Lovvalg
§ 4. Rådgivningsaftalen
§ 5. Bygherrens tilbud
§ 6. Rådgiverens tilbud
§ 7. Underrådgivning

B. Forsikring
§ 8. Ansvarsforsikring

C. Udførelse af rådgivningen
§ 9. Rådgiverens ydelse
§ 10. Rådgivningens former
§ 11. Rådgivningens faser
§ 12. Ydelsesplan
§ 13. Opdatering af ydelses- og tidsplaner
§ 14. Projektering
§ 15. Digitale bygningsmodeller mv.
§ 16. Oplysning om metoder eller materialer
§ 17. Bygherrens anvisninger
§ 18. Ændringer i opgaven
§ 19. Merbetaling og besparelse
§ 20. Pris og tid efter en ændring
§ 21. Hindringer
§ 22. Udpegning af bygherrens repræsentant over for rådgiveren
§ 23. Projekteringsledelse
§ 24. Byggeledelse
§ 25. Fagtilsyn og projektopfølgning
§ 26. Rådgiverens fuldmagt
§ 27. Projektgennemgang
§ 28. Bygherremøder
§ 29. Projekteringsmøder
§ 30. Byggemøder
§ 31. Fælle regler om bygherre-, projekterings- og byggemøder
§ 32. Samarbejde og loyalitetspligt

D. Betaling
§ 33. Honorar og regulering
§ 34. Betaling og tilbagehold
§ 35. Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning
§ 36. Rådgiverens ret til at standse arbejdet

E. Immaterielle rettigheder
§ 37. Immaterielle rettigheder

F. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
§ 38. Rådgiverens ret til tidsfristforlængelse
§ 39. Rådgiverens hæftelse ved forsinkelse
§ 40. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse
§ 41. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse

G. Mangler
§ 42. Mangelbegreb
§ 43. Afhjælpning
§ 44. Bortfald af rådgiverens afhjælpningsret
§ 45. Bortfald af rådgiverens afhjælpningspligt
§ 46. Omprojektering
§ 47. Reklamation
§ 48. Afslag i honorar
§ 49. Rådgiverens ansvar
§ 50. Ansvarsbegrænsninger
§ 51. Mangelansvarets ophør

H. Udskydelse og afbestilling
§ 52. Udskydelse af opgaver
§ 53. Afbestilling af opgaver
§ 54. Anvendelse af materiale efter bestilling

I. Ophævelse
§ 55. Bygherrens hæveret
§ 56. Rådgiverens hæveret
§ 57. Konkurs og rekonstruktion mv.
§ 58. Fælles regler om ophævelse

J. Tvister
§ 59. Løsningstrappe
§ 60. Mediation og mægling
§ 61. Syn og skøn
§ 62. Hurtig afgørelse
§ 63. Voldgift

Bilag 1: ABR 18
Bilag 2: ABR Forenklet
Bilag 3: AB 18
Bilag 4: ABR 89
Litteraturliste
Afgørelsesregister
Krydsregister
Stikordsregister