Ny retspraksis

TBB 2021.809
Rådgiver havde handlet ansvarspådragende, men bygherren havde ikke lidt noget tab.

(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.) 
(§ 49 – Afsnit “Erstatningens fastsættelse. Tabsopgørelsen”, s. 347ff.) 
(§ 50, stk. 2 – Afsnit “Flere ansvarlige”, s. 375ff.) 

TBB 2021.788
Entreprenør ansvarlig for udførelsesmangler. Rådgiver subsidiært ansvarlig for utilstrækkeligt tilsyn, men ikke for projekteringsfejl. Erstatningsudmåling (nyt for gammelt).

(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.) 
(§ 49 – Afsnit “Tilsynsansvar”, s. 343ff.) 

TBB 2021.559
Bygherres ophævelse var berettiget efter totalrådgivers arbejdsstandsning. Totalrådgiver skulle delvis friholde bygherre for entreprenørkrav vedrørende forlænget byggepladsdrift. Bygherres ophævelse over for entreprenør var uberettiget. Desuden spørgsmål om bl.a. opgørelse af byggeriets stade, af erstatning for forsinkelse påført entreprenøren og af erstatning for mistet dækningsbidrag på restentreprisen samt om tilbagebetaling af udbetalt garantibeløb.

(§ 34 – Afsnit “Betaling og tilbagehold”, s. 169ff.)  
(§ 55 – Afsnit “Væsentlig misligholdelse”, s. 417f.)  
(§ 33 – Afsnit “Fast Honorar”, s. 161f.) 
(§ 39 – Afsnit “Erstatningskrav”, s. 230ff.)  

TBB 2021.532
Bygherre havde ikke krav på erstatning eller afslag, da det ikke var godtgjort, at rådgivning var mangelfuld.

(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.) 

TBB 2021.204
Bygherre havde ikke godtgjort, at rådgivning var mangelfuld, og blev dømt til at betale rådgivers honorar.

(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)

TBB 2021.198
Efter karakteren af den begåede fejl havde bygherren et direkte krav mod totalentreprenørs rådgiver på deliktsgrundlag, hvorved bygherren kom uden om den absolutte reklamationsfrist i ABR 89. Desuden spørgsmål om forældelse, om opgørelse af udbedringsomkostninger, der ikke var dokumenteret ved regning fra tredjemand, og om renter.

(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)
(§ 7 – Afsnit “Direkte krav”, s. 44ff.) 
(§ 51, stk. 1 – Afsnit “Den 5-årige absolutte reklamationsfrist”, s. 393f.)  

TBB 2021.169
Totalrådgiver pålagt ansvar for projekteringsfejl som følge af manglende skybrudssikring. Erstatningsudmåling.

(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)  

TBB 2021.155
Underrådgiver skulle betale honorar til under-underrådgiver for opgivet konstruktionsprojekt (hovedprojekt), men havde i vidt omfang krav på at blive friholdt af totalrådgiver, der atter kunne kræve friholdelse hos bygherren.

(§ 33 – Afsnit “Fast Honorar”, s. 161f.)
(§ 33- Afsnit “Honorar efter medgået tid”, s. 162ff.)
(§ 33 – Afsnit “Honorar efter byggeudgift”, s. 165ff.)
(§ 52, stk. 2 – Afsnit “Økonomi ved udskydelse”, s. 401f.)

TBB 2021.130
Totalrådgiver på byfornyelsesprojekt vedrørende udlejningsejendom ikke ansvarlig for manglende iværksættelsesvarsling over for lejerne. Intet grundlag for forholdsmæssigt afslag.

(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)  
(§ 4 – Afsnit “Rådgivningsaftalen”, s. 25ff.) 

TBB 2021.127
Rådgiver pålagt ansvar for projekteringsfejl. Bygherre havde udvist egen skyld. Erstatningsudmåling.

(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)
(§ 50 – Afsnit “Generelt om ABR’s ansvarsbegrænsninger og vedtagelse af andre ansvarsbegrænsninger”, s. 366ff.)  

TBB 2020.809
Rådgiver pålagt ansvar for projekteringsfejl. Underrådgiver frifundet under henvisning til de modtagne oplysninger fra rådgiveren. Entreprenør hæftede som bestiller af afhjælpningsydelser direkte over for underrådgiver, men havde krav på at blive friholdt af rådgiver.

(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)  

TBB 2020.799
Totalentreprenør ansvarlig for anvendelse af ikke-gennemprøvet materiale og for udførelsesfejl. Rådgiver frifundet under henvisning til manglende årsagsforbindelse. Bygherrens krav var ikke forældet.

(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)  
(§ 49 – Afsnit “Erstatningens fastsættelse. Tabsopgørelsen”, s. 347ff.)
(§ 49 – Afsnit Tilsynsansvar, s. 343ff.)

TBB 2020.764
Entreprenør ansvarlig for udførelsesfejl. Ingen projekteringsfejl fra rådgivers side. Erstatningsopgørelse. Erstatning for udgifter til flytning og genhusning.

(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)

TBB 2020.763
Projekt ændret uden involvering af rådgiver. Ingen projekteringsfejl fra rådgivers side.

(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)

TBB 2020.674
Hverken entreprenør eller rådgiver var ansvarlig for påståede mangler ved belægning. Desuden spørgsmål om ekstraarbejder.

(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)
(§ 49 – Afsnit “Tilsynsansvar”, s. 343ff.)

TBB 2020.671
Rådgiver var ansvarlig for projekteringsfejl (arealmangel), men bygherren havde ikke lidt noget tab.

(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)
(§ 49 – Afsnit “Erstatningens fastsættelse. Tabsopgørelsen”, s. 347ff.)

TBB 2020.655
Entreprenør, der fandtes at have påtaget sig projekteringsforpligtelsen vedrørende nogle gitterspær, havde krav på en vis ekstrabetaling som følge af udbudsmangler.

(§ 49 – Afsnit “Tilsynsansvar”, s. 343ff.)
(§ 47 – Afsnit “Reklamation”, s. 251ff.) 

TBB 2020.653
Bygherres ophævelse af kontrakt over for rådgiver var uberettiget. Rådgiver havde ikke godtgjort at have udført arbejde, der berettigede yderligere honorering.

(§ 55 – Afsnit “Væsentlig misligholdelse”, s. 417f.)  
(§ 33 – Afsnit “Fast Honorar”, s. 161f.)  

TBB 2020.533
Rådgiver var ansvarlig for projekteringsfejl. Udbedringsomkostning fordelt 2:1, idet der forelå 2 x projekteringsfejl og 1 x projektering i overensstemmelse med byggetidens viden. Fradrag for »nyt for gammelt«. Desuden spørgsmål om tabsbegrænsningspligt, forældelse og reklamation. Hovedentreprenør frifundet trods skønsmands udtalelse om ikke-håndværksmæssig korrekt udførelse, da mangler skyldtes projektfejl.

(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)  
(§ 49 – Afsnit “Valg af materialer og metoder”, s. 327ff.)  
(§ 49 – Afsnit “Erstatningens fastsættelse. Tabsopgørelsen”, s. 347ff.)