Ny retspraksis

TBB 2023.978
Totalrådgiver pålagt ansvar for projekteringsfejl.
(§ 23, stk. 3 – Afsnit ”Projekteringsledelse”, s. 130)
(§ 49, stk. 1 – Afsnit ”Rådgivers ansvar”, s. 262)
(§ 50, stk. 2 – Afsnit ”Flere ansvarlige”, s. 375)

TBB 2023.974
Bygherre havde ikke godtgjort, at rådgiver var erstatningsansvarlig for ekstraarbejder og uforudsete udgiver, og blev dømt til at betale rådgivers honorar.
(§ 49, stk. 1 – Afsnit ”Rådgivers ansvar”, s. 262)

TBB 2023.956
Krav imod totalrådgiver og hovedentreprenør pga. mangler ved facade. Desuden spørgsmål om erstatningsopgørelsen, forældelse og reklamation.
(§ 49, stk. 1 – Afsnit ”Rådgivers ansvar”, s. 262)

TBB 2023.753
Totalrådgiver havde krav på honorar, selv om økonomisk ramme ikke kunne holde.
(§ 49 – Afsnit ”Rådgivers ansvar”, s. 262)
(§ 9, stk. 1 – Afsnit ”Udførelse af rådgivningen”, s. 63)

TBB 2023.622
Rådgiver ansvarlig for mangler ved statik. Manglende iagttagelse af god rådgivningsskik.
(§ 9 – Afsnit ”Udførelse af rådgivningen”, s. 63)
(§ 42 – Afsnit ”Mangelbegreb”, s. 238)
(§ 49 – Afsnit ”Rådgivers ansvar”, s.262)

TBB 2023.441
Totalrådgiver havde ikke pådraget sig ansvar for utilstrækkelige forundersøgelser af skimmel. Totalrådgivers projektmateriale var oprindeligt utilstrækkeligt, men blev rettet op, og bygherren havde ikke krav på erstatning pga. manglende bevis for tab.
(§ 49, stk. 1 – Afsnit ”Rådgivers ansvar”, s. 262)

TBB 2023.377
Bygherre havde ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af rådgiverhonoraret. Desuden spørgsmål om tillægsydelser og standsning.
(§ 53, stk. 2 – Afsnit ”Afregning af rådgiverens afviklingsomkostninger”, s. 406)

TBB 2023.228
Rådgiver havde handlet ansvarspådragende, men bygherrens krav nedsat væsentligt, da tab ikke var godtgjort.
(§ 49, stk. 1 – Afsnit ”Rådgivers ansvar”, s. 262)

TBB 2023.169
Rådgiver tilkendt honorar for resterende kontraktsum og ekstraarbejder. Bygherre havde ikke krav på erstatning eller afslag, bl.a. fordi tab ikke var godtgjort alene ved fremlæggelse af faktura fra tredjemand.
(§ 42 – Afsnit ”Mangelbegreb”, s. 238)
(§ 49 – Afsnit ”Rådgivers ansvar”, s. 262)

TBB2022.1066
Totalrådgiver havde krav på erstatning efter bygherres udskydelse og standsning af rådgiveraftale. Bygherre skulle betale honorar, men ikke mistet fortjeneste. Tabsbegrænsningspligt.
(§ 53, stk. 2 – Afsnit ”Afregning af rådgiverens afviklingsomkostninger”, s. 406)
(§ 54, stk. 1 – Afsnit ”Bygherrens ret til at anvende projektmaterialet”, s. 412)

TBB2022.1031
Rådgiver erstatningsansvarlig for rådgivningsfejl og tilsynsfejl
(§ 49 – Afsnit ”Rådgivers ansvar”, s. 262)

TBB2022.837
Rådgiver havde krav på erstatning efter bygherres standsning af rådgiveraftale.
(§ 54, stk. 2 – Afsnit ”Bygherrens ret til at anvende øvrigt materiale”, s. 413)

TBB2022.832
Rådgiver ikke erstatningsansvarlig for forøgede byggeomkostninger, forsinkelse eller mangler.
(§ 49 – Afsnit ”Rådgivers ansvar”, s. 262)

TBB2022.534
Rådgiver og entreprenør ikke ansvarlige for stormskader på hus under opførelse. Manglende opfyldelse af forsikringspligt efter AB 18 § 11.
(§ 42 – Afsnit ”Mangelbegreb”, s. 238)

TBB2022.169
Entreprenør var ansvarlig for mangler i form af skimmelsvamp som følge af mangelfuld afdækning. Bygherren tilkendt udbedringsgodtgørelse samt – en nedsat – erstatning for huslejetab/genhusning af lejere. Rådgiver pålagt ansvar, men frifundet, da ansvaret var subsidiært.
(§ 49, stk. 1 – Afsnit ”Rådgivers ansvar”, s. 262)
(§ 50, stk. 1 – Afsnit ”Indirekte tab”, s. 370)
(§ 50, stk. 2 – Afsnit ”Flere ansvarlige”, s. 375)

TBB 2021.1319
Totalrådgiver ansvarlig for projekteringsmangel ved at foreskrive anvendelse af ventilationsarmaturer, som underleverandør havde advaret imod.
(§ 49 – Afsnit ”Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff)

TBB 2021.1158:
Forsikringsselskabs dækningspligt for rådgiveransvar var begrænset til det ansvar, rådgiverne kunne pålægges, således at aftalte ansvarsbegrænsninger som udgangspunkt begrænsede selskabets dækningspligt.
(§ 8 – Afsnit ”Forsikringer i rådgiverforhold”, s. 50f)

TBB 2021.1143:
Entreprenør og rådgiver frifundet for krav i anledning af mangler, da der ikke var reklameret inden for den absolutte frist på 5 år.
(§ 50, stk. 1 – Afsnit ”Den 5-årige absolutte reklamationsfrist”, s. 393ff)

TBB 2021.1130:
Rådgivers krav på betaling i henhold til incitamentsaftale var forældet. Obiter dictum om incitamentsaftalens fortolkning.
(§ 35 – Afsnit ”Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning”, s. 174ff)

TBB 2021.1122:
Totalrådgiver ansvarlig for projekteringsmangler. Entreprenør 1 ansvarlig for udførelsesmangler. Ansvar pålagt anpartsvis, ikke delvis solidarisk. Entreprenør 2 frifundet pga. for sen reklamation og under hensyntagen til, at projektmangler var hovedårsag.
(§ 49 – Afsnit ”Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff)
(§ 49 – Afsnit ”Erstatningens fastsættelse” Tabsopgørelsen”, s. 347ff)
(§ 50, stk. 2 – ”Flere ansvarlige (stk.2)”, s. 375ff)

TBB 2021.1065:
Entreprenør frifundet for mangler i form af opfugtning, da han havde udført arbejdet efter aftale med bygherrens totalrådgiver. Indsigelsespligt ikke tilsidesat.
(§ 49 – Afsnit ”Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff) 

TBB2021.1009:
Totalrådgiver hæftede for underrådgivers ansvarspådragende projekteringsfejl, der ikke lå under en »bagatelgrænse«. Der gælder ingen generel »tålegrænse«, førend rådgiveransvar kan pålægges. Spørgsmål om bevisbedømmelse samt om tabsudmåling ved »glemte ydelser«, herunder som følge af »forringet indkøbsposition«.
(§ 49 – Afsnit ”Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff)
(§ 49 – Afsnit ”Erstatningens fastsættelse. Tabsopgørelsen”, s. 347ff)
(§ 49 – Afsnit ”Rådgivningsaftalens betydning for ansvaret”, s. 272ff)

TBB 2021.809
Rådgiver havde handlet ansvarspådragende, men bygherren havde ikke lidt noget tab.
(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.) 
(§ 49 – Afsnit “Erstatningens fastsættelse. Tabsopgørelsen”, s. 347ff.) 
(§ 50, stk. 2 – Afsnit “Flere ansvarlige”, s. 375ff.) 

TBB 2021.788
Entreprenør ansvarlig for udførelsesmangler. Rådgiver subsidiært ansvarlig for utilstrækkeligt tilsyn, men ikke for projekteringsfejl. Erstatningsudmåling (nyt for gammelt).
(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.) 
(§ 49 – Afsnit “Tilsynsansvar”, s. 343ff.) 

TBB 2021.559
Bygherres ophævelse var berettiget efter totalrådgivers arbejdsstandsning. Totalrådgiver skulle delvis friholde bygherre for entreprenørkrav vedrørende forlænget byggepladsdrift. Bygherres ophævelse over for entreprenør var uberettiget. Desuden spørgsmål om bl.a. opgørelse af byggeriets stade, af erstatning for forsinkelse påført entreprenøren og af erstatning for mistet dækningsbidrag på restentreprisen samt om tilbagebetaling af udbetalt garantibeløb.
(§ 34 – Afsnit “Betaling og tilbagehold”, s. 169ff.)  
(§ 55 – Afsnit “Væsentlig misligholdelse”, s. 417f.)  
(§ 33 – Afsnit “Fast Honorar”, s. 161f.) 
(§ 39 – Afsnit “Erstatningskrav”, s. 230ff.)  

TBB 2021.532
Bygherre havde ikke krav på erstatning eller afslag, da det ikke var godtgjort, at rådgivning var mangelfuld.
(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.) 

TBB2021.210: 
Totalentreprenør havde ikke krav på mistet dækningsbidrag, da det ikke var godtgjort, at ydelserne var udgået. Ikke krav på mistet dækningsbidrag for faktisk udgået ydelse, idet krav var fremsat for sent iht. ABT 18 § 25, stk. 3. 
(§ 20 – Afsnit ”Parternes krav vedrørende pris og tid i anledningen af ændringer”, s. 118ff) 

TBB 2021.204
Bygherre havde ikke godtgjort, at rådgivning var mangelfuld, og blev dømt til at betale rådgivers honorar.
(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)

TBB 2021.198
Efter karakteren af den begåede fejl havde bygherren et direkte krav mod totalentreprenørs rådgiver på deliktsgrundlag, hvorved bygherren kom uden om den absolutte reklamationsfrist i ABR 89. Desuden spørgsmål om forældelse, om opgørelse af udbedringsomkostninger, der ikke var dokumenteret ved regning fra tredjemand, og om renter.
(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)
(§ 7 – Afsnit “Direkte krav”, s. 44ff.) 
(§ 51, stk. 1 – Afsnit “Den 5-årige absolutte reklamationsfrist”, s. 393f.)  

TBB 2021.169
Totalrådgiver pålagt ansvar for projekteringsfejl som følge af manglende skybrudssikring. Erstatningsudmåling.
(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)  

TBB 2021.155
Underrådgiver skulle betale honorar til under-underrådgiver for opgivet konstruktionsprojekt (hovedprojekt), men havde i vidt omfang krav på at blive friholdt af totalrådgiver, der atter kunne kræve friholdelse hos bygherren.
(§ 33 – Afsnit “Fast Honorar”, s. 161f.)
(§ 33- Afsnit “Honorar efter medgået tid”, s. 162ff.)
(§ 33 – Afsnit “Honorar efter byggeudgift”, s. 165ff.)
(§ 52, stk. 2 – Afsnit “Økonomi ved udskydelse”, s. 401f.)

TBB 2021.130
Totalrådgiver på byfornyelsesprojekt vedrørende udlejningsejendom ikke ansvarlig for manglende iværksættelsesvarsling over for lejerne. Intet grundlag for forholdsmæssigt afslag.
(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)  
(§ 4 – Afsnit “Rådgivningsaftalen”, s. 25ff.) 

TBB 2021.127
Rådgiver pålagt ansvar for projekteringsfejl. Bygherre havde udvist egen skyld. Erstatningsudmåling.(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)
(§ 50 – Afsnit “Generelt om ABR’s ansvarsbegrænsninger og vedtagelse af andre ansvarsbegrænsninger”, s. 366ff.)  

TBB 2020.809
Rådgiver pålagt ansvar for projekteringsfejl. Underrådgiver frifundet under henvisning til de modtagne oplysninger fra rådgiveren. Entreprenør hæftede som bestiller af afhjælpningsydelser direkte over for underrådgiver, men havde krav på at blive friholdt af rådgiver.
(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)  

TBB 2020.799
Totalentreprenør ansvarlig for anvendelse af ikke-gennemprøvet materiale og for udførelsesfejl. Rådgiver frifundet under henvisning til manglende årsagsforbindelse. Bygherrens krav var ikke forældet.
(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)  
(§ 49 – Afsnit “Erstatningens fastsættelse. Tabsopgørelsen”, s. 347ff.)
(§ 49 – Afsnit Tilsynsansvar, s. 343ff.)

TBB 2020.764
Entreprenør ansvarlig for udførelsesfejl. Ingen projekteringsfejl fra rådgivers side. Erstatningsopgørelse. Erstatning for udgifter til flytning og genhusning.
(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)

TBB 2020.763
Projekt ændret uden involvering af rådgiver. Ingen projekteringsfejl fra rådgivers side.
(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)

TBB 2020.674
Hverken entreprenør eller rådgiver var ansvarlig for påståede mangler ved belægning. Desuden spørgsmål om ekstraarbejder.
(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)
(§ 49 – Afsnit “Tilsynsansvar”, s. 343ff.)

TBB 2020.671
Rådgiver var ansvarlig for projekteringsfejl (arealmangel), men bygherren havde ikke lidt noget tab.
(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)
(§ 49 – Afsnit “Erstatningens fastsættelse. Tabsopgørelsen”, s. 347ff.)

TBB 2020.655
Entreprenør, der fandtes at have påtaget sig projekteringsforpligtelsen vedrørende nogle gitterspær, havde krav på en vis ekstrabetaling som følge af udbudsmangler.
(§ 49 – Afsnit “Tilsynsansvar”, s. 343ff.)
(§ 47 – Afsnit “Reklamation”, s. 251ff.) 

TBB 2020.653
Bygherres ophævelse af kontrakt over for rådgiver var uberettiget. Rådgiver havde ikke godtgjort at have udført arbejde, der berettigede yderligere honorering.
(§ 55 – Afsnit “Væsentlig misligholdelse”, s. 417f.)  
(§ 33 – Afsnit “Fast Honorar”, s. 161f.)  

TBB 2020.533
Rådgiver var ansvarlig for projekteringsfejl. Udbedringsomkostning fordelt 2:1, idet der forelå 2 x projekteringsfejl og 1 x projektering i overensstemmelse med byggetidens viden. Fradrag for »nyt for gammelt«. Desuden spørgsmål om tabsbegrænsningspligt, forældelse og reklamation. Hovedentreprenør frifundet trods skønsmands udtalelse om ikke-håndværksmæssig korrekt udførelse, da mangler skyldtes projektfejl.
(§ 49 – Afsnit “Projektering og forberedelse hertil”, s. 290ff.)  
(§ 49 – Afsnit “Valg af materialer og metoder”, s. 327ff.)  
(§ 49 – Afsnit “Erstatningens fastsættelse. Tabsopgørelsen”, s. 347ff.)