NYHEDER

Vi orienterer løbende om nyheder fra vores specialeområder og om nyt fra VILTOFT.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her  

Nyt om VILTOFT
 • Læs artiklen
  15.10.2019

  KONFERENCE

  Den 10. – 11. december 2019 afholder Insight Legal i samarbejde med VILTOFT den årlige konference “Juridiske udfordringer i bygge & anlæg”.

  Blandt årets emner er:

  • Forsikringer i byggeriet
  • Det nye konfliktløsningssystem og VBA’s nye procedureregler
  • Konsortier og samarbejder
  • Digitalt byggeri – nye typer juridiske udfordringer?
  • Appendikser – erfaringer
  • Retsstillingen ved brug af “nye materialer”
  • Aktuelle udbudsretlige problemstillinger
  • Nyere voldgiftspraksis

   

  Se det fulde program her 

  Du kan tilmelde dig konferencen her
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
ENTREPRISE
UDBUD
 • Læs artiklen
  10.12.2019

  Ny kendelse om konsortier i kølvandet på Højesterets dom i vejstribesagen

  I ny kendelse af 5. december 2019 tog Klagenævnet for Udbud bl.a. stilling til, om et konsortium kunne deltage i et udbud.

  Fra et ordregiverperspektiv er kendelsen interessant, da klagenævnet fastslår, at ordregiver ikke er forpligtet til at undersøge, om deltagende konsortier er etableret i strid med konkurrencereglerne.

  Sagens baggrund

  Sagen vedrørte et udbud af en rammeaftale om indkøb af trykkeri-, kopi- og printydelser, som Moderniseringsstyrelsen gennemførte i 2018. Otte tilbudsgivere afgav tilbud, og rammeaftalen skulle indgås med de tre tilbudsgivere, der havde afgivet de tre billigste tilbud.

  Blandt de tre vindende tilbudsgivere var bl.a. Lasertryk.dk A/S (”Lasertryk.dk”) og PRINFO Konsortiet (”Konsortiet”). Konsortiet bestod af 13 virksomheder. Lasertryk.dk ejede 25 pct. af aktierne i en af disse virksomheder, Jørn Thomsen Elbo A/S (”JTE”). Lasertryk.dk’s administrerende direktør var desuden bestyrelsesmedlem i JTE.

  Moderniseringsstyrelsen havde valgt at påse den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4, hvorefter en tilbudsgiver skal udelukkes, hvis ordregiver ”har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.”

  I tillæg hertil havde styrelsen inkluderet en bestemmelse i udbudsmaterialet om kontrol med overtrædelse af konkurrencereglerne. Hvis flere virksomheder gennem deltagelse i et konsortium eller på anden medvirkede til at afgive flere tilbud, kunne styrelsen herefter anmode de berørte tilbudsgivere om at godtgøre, at samme virksomheds deltagelse i flere tilbud ikke var i strid med konkurrenceloven.

  Baggrunden for klagen var navnlig to forhold:

  Det ene forhold vedrører relationen mellem Lasertryk.dk og Konsortiet. Styrelsen havde under udbuddet anmodet Lasertryk.dk og Konsortiet om at redegøre for, om der var risiko for konkurrencefordrejning mellem tilbudsgiverne pga. Lasertryk.dk’s ejerskab i konsortiedeltageren JTE. Styrelsen havde herefter vurderet, at virksomhedernes redegørelser i tilstrækkelig grad havde betrygget styrelsen i, at der ikke var risiko for konkurrencefordrejning. På den baggrund traf styrelsen beslutning om at tildele rammeaftalen til de tre vinder-tilbudsgivere.

  Det andet forhold udspringer af, at Konsortiet – efter tildelingsbeslutningen, men før underskrivelsen af rammeaftalen – anmodede styrelsen om tilladelse til, at en af konsortiedeltagerne, Novagraf A/S (”Novograf”), kunne udtræde af konsortiet. Forinden var både driften i Novograf og Novograf-navnet blevet overdraget til Lasertryk.dk. Novograf ændrede navn, men deltog fortsat i Konsortiet under det nye navn. Styrelsen fandt, at betingelserne i udbudslovens § 147 for ændringer i konsortiets deltagerkreds var opfyldt og imødekom derfor Konsortiets anmodning.

  Dette afstedkom en klage fra en af de forbigåede tilbudsgivere, der gjorde gældende, at relationen mellem Lasertryk.dk og Konsortiet som følge af de ovennævnte forhold bevirkede, at der var risiko for konkurrencefordrejning, og at både Lasertryk.dk og Konsortiet derfor skulle havde været udelukket fra udbuddet.

  Klagenævnets kendelse

  Klagenævnet fandt hverken, at relationen mellem Lasertryk.dk og Konsortiet, herunder Lasertryk.dk’s opkøb af Novagraf, indebar, at Lasertryk.dk og Konsortiet skulle have været udelukket fra udbuddet efter udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4, eller at relationen var i strid med konkurrencereglerne.

  VILTOFTs kommentar

  Som ordregiver kan man ånde lettet op efter læsning af kendelsen, da klagenævnet fastslår, at ordregivere ikke generelt har nogen pligt til at undersøge, om konsortiedannelser er i strid med konkurrencereglerne.

  Det er dog ikke ensbetydende med, at man som ordregiver ikke bør interessere sig for spørgsmålet, da de (afledte) udbudsretlige konsekvenser kan være ubehagelige for ordregiver. Udbudsreglerne kræver nemlig, at der som udgangspunkt skal være fuldstændig identitet mellem deltagerne i en prækvalificeret enhed, deltagerne i den enhed, der vinder udbuddet, og deltagerne i den enhed, der indgås kontrakt med på baggrund af udbuddet. Derfor kan det være problematisk for ordregiver, hvis konkurrencemyndighederne – enten undervejs i udbuddet eller efter tildelingsbeslutningen – træffer afgørelse om, at et konsortiesamarbejde er i strid med konkurrencereglerne.

  Når spørgsmålet overhovedet opstår i den aktuelle sag, skyldes det, at Moderniseringsstyrelsen havde valgt at påse den frivillige udelukkelsesgrund om konkurrencebegrænsende aftaler og samtidig havde lavet den ovenfor omtalte tilføjelse til udbudsbetingelserne om kontrol med konkurrencelovsovertrædelser.

  Klagenævnet for Udbud har ikke kompetence til at påse overtrædelser af konkurrencereglerne – det er i stedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. I sagen begrunder klagenævnet sin kompetence til at påse spørgsmålet med den omtalte kontrolbestemmelse.

  Kendelsen kan læses her.


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Eva Olesen, eo@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
PROCES
 • Læs artiklen
  29.11.2019

  Hvordan kan voldgiftssager i byggeriet løses mere effektivt?

  Selv om voldgift fortsat er den foretrukne måde at løse entreprisetvister på, også internationalt, er der i byggebranchen et almindeligt ønske om at gøre voldgiftsprocessen hurtigere og mindre omkostningstung.

  Det afspejles herhjemme bl.a. i den gennemgribende revision af tvistløsningsreglerne i AB 18-systemet, som ligefrem sigter mod at undgå voldgiftssager mest muligt.

  På internationalt plan er netop offentliggjort en undersøgelse af mulighederne for at effektivisere international voldgift. Det er School of International Arbitration ved Queen Mary University of London, der i samarbejde med det London-baserede advokatfirma Pinsent Masons har udgivet deres  ”2019 International Arbitration Survey”:

  http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2019/

  Rapporten giver bl.a. et indblik i, hvad der skaber ineffektivitet i internationale voldgiftssager, og hvordan voldgiftsprocessen kan forbedres for at imødekomme byggebranchens behov og bekymringer. For eksempel viser rapporten, der er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med mere end 600 respondenter, følgende:

  • Det, der gør international byggevoldgift procestung, er især teknisk kompleksitet, tung bevisbyrde og sager med mange parter og krav.

   

  • De proceduremæssige elementer, som ifølge respondenterne bedst vil kunne øge effektiviteten i voldgiftssager er: Afskæring af (åbenbart) urimelige krav på et tidligt tidspunkt (44%), mere effektiv udpegning af voldgiftsdommere/sammensætning af voldgiftsretten (37%) samt strømlining af afhøringer og bevisførelse (36%).

   

  • Hovedforhandlingen kan ifølge respondenterne effektiviseres ved voldgiftsrettens forudgående identificering af relevante tvistepunkter til behandling (55%), parternes tydeliggørelse af ubestridt faktum (53%) og tidsbegrænsede indlæg med procedurebemærkninger (51%).

  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Peter Fauerholdt Thommesen, pft@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark