NYHEDER

Vi orienterer løbende om nyheder fra vores specialeområder og om nyt fra VILTOFT.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her  

Nyt om VILTOFT
 • Læs artiklen
  08.03.2018

  Topplacering i Chambers Europe

  Chambers Europe har netop offentliggjort sine rankings for 2018.

  VILTOFT er for femte år i træk med i toppen i tier 1 inden for Real Estate: Construction.

  Læs mere her.
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
ENTREPRISE
 • Læs artiklen
  13.12.2018

  AB 18 og ABR 18 er nu tilgængelige på engelsk

  Det nye AB-system blev offentlggjort den 21. juni 2018.

   

  Den samlede betænkning kan hentes her.

  AB 18 og ABR 18 er ny oversat til engelsk. De engelske oversættelser kan hentes her.
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
UDBUD
 • Læs artiklen
  18.02.2019

  Ny kendelse om rækkevidden af udbudslovens § 160

  Klagenævnet for Udbud har ved delkendelse af 9. januar 2019 (Wedel Installation ApS mod Københavns Universitet) truffet en afgørelse, der sætter fokus på rækkevidden af udbudslovens § 160.

  Klagen angik en rammeaftale om indkøb af elektrikerydelser til Københavns Universitet. Rammeaftalen var opdelt i 5 delaftaler i forhold til Københavns Universitets campusområder. Ansøgerne kunne søge om prækvalifikation til en eller flere af delaftalerne.

  Om tilbudsevalueringen fremgik det af udbudsbetingelserne, at Københavns Universitet ville anvende en lineær pointmodel med en variabel økonomisk ramme. Det indebar, at middel på pointskalaen [5] blev fastsat til tilbuddenes gennemsnitspris, mens minimum- og maksimumpoint blev fastsat til gennemsnitsprisen plus/minus [x] procent. Tilbudspriserne skulle herefter omregnes til point i forhold til, hvor meget de afveg fra gennemsnitsprisen.

  Klageren, Wedel Installation, nedlagde bl.a. påstand om, at Københavns Universitet havde tilsidesat de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed ved ikke nærmere at beskrive, hvad der ville blive tillagt betydning ved tilbudsevalueringen i overensstemmelse med udbudslovens § 160, og at udbudsproceduren derfor ikke kunne danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning.

  Wedel Installation gjorde i den forbindelse gældende, at udbudsbetingelserne ikke opfyldte udbudslovens krav om, at det skulle fremgå klart af udbudsbetingelserne, hvilke parametre procentsatsen [x] vil blive fastsat på baggrund af, og at Københavns Universitet derfor reelt havde frit valg ved tilbudsevalueringen.

  Københavns Universitet gjorde heroverfor gældende, at udbudslovens § 160 ikke indeholder et krav om, at ordregiver skal oplyse den procentsats [x], der vil blive anvendt i en pointmodel som den foreliggende. Universitetet henviste desuden til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om emnet og til klagenævnets kendelse af 8. august 2017 (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midtjylland), hvor regionen ligeledes undlod at offentliggøre procentsatsen [x] i udbudsbetingelserne på forhånd.

  Klagenævnets kendelse og VILTOFTs kommentar
  Klagenævnet fastslog i kendelsen, at Københavns Universitets tilsidesættelse af udbudsreglerne adskilte sig fra situationen i kendelsen af 8. august 2017 (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midtjylland), idet at Københavns Universitet – i modsætning til Region Midtjylland – netop ikke havde angivet, hvilke parametre procentsatsen [x] ville blive fastsat ud fra, herunder om der ville blive taget højde for det forventede prisniveau og/eller spredningen i de faktisk indkomne priser, om der ville ske justering for eventuelle unormalt lave eller unormalt høje priser, og om der ville blive anvendt samme hældningsgrad for alle 5 delaftaler.

  Klagenævnet fandt på den baggrund, at Københavns Universitet havde tilsidesat udbudslovens § 160, stk. 1.

  Klagenævnet begrundede også resultatet med, at formålet med udbudslovens § 160, stk. 1, bl.a. er at sikre, at tilbudsgiverne har tilstrækkelige informationer om tilbudsevalueringen til at kunne vurdere, om de ønsker at bruge ressourcer på at udarbejde et tilbud, og hvordan de optimerer deres tilbud. Endvidere er formålet at sikre, at tilbudsgiverne får bedre mulighed for at kontrollere ordregiverens tilbudsevaluering.

  Wedel Installation havde i sagen anmodet klagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning. Klagenævnet imødekom ikke denne anmodning, da betingelsen om uopsættelighed ikke var opfyldt. Klagenævnet udtalte dog, at påstanden om evalueringsmetodens uegnethed i sig selv havde udsigt til at føre til en annullation af tildelingsbeslutningen, og at betingelsen om, at klagen skal have noget på sig (“fumus boni juris”) derfor var opfyldt. På denne baggrund annullerede Københavns Universitet udbuddet, og klagen blev herefter trukket tilbage. Klagenævnets delkendelse blev derfor den endelige afgørelse i sagen.

  Med kendelsen præciserer klagenævnet , at kendelsen af 8. august 2017 (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midtjylland) skal forstås således, at det ikke i sig selv er i strid med udbudslovens § 160, stk. 1, at undlade at fastsætte den procentuelle hældningsgrad på den lineære pointmodel, så længe det angives, hvilke parametre der vil blive taget hensyn til, således ordregiver ikke har frit valg ved tilbudsevalueringen.

  Ved brug af en pointmodel, hvor hældningsgraden (eller et fastlagt “omregningsbeløb” i en prismodel), ikke på forhånd offentliggøres i udbudsmaterialet skal ordregiver derfor som minimum beskrive de parametre, som hældningsgraden (eller et fastlagt “omregningsbeløb” i en prismodel) fastsættes på baggrund af, f.eks. det forventede prisniveau og / eller spredningen i de indkomne tilbud.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at kendelsen ikke ændrer ved, at ordregiver (efter EU-Domstolens dom i sag C-6/15, TNS Dimarso NV mod Vlaams Gewest), fortsat er forpligtet til at fastlægge pointmodellens hældningsgrad (eller et fastlagt “omregningsbeløb” i en prismodel) forud for modtagelsen af tilbuddene.

  Endelig er det værd at notere, at kendelsen sandsynligvis kun får en relativt kort tidsmæssig betydning, da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – som udløber af klagenævnets kendelse af 8. august 2017 (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midtjylland) – har fremsat forslag til ændring af udbudsloven, hvorefter ordregiver som udgangspunkt er forpligtet til at offentliggøre hældningsgraden for en pointmodel (eller et fastlagt “omregningsbeløb” i en prismodel) i udbudsmaterialet på forhånd. Lovændringen forventes at træde i kraft den 1. juli i år.

  Advokatfuldmægtig  Kristoffer Kiilsholm Ottesen repræsenterede Wedel Installation  i sagen. Har du kommentarer eller spørgsmål kan Kristoffer kontaktes på kko@viltoft.dk.


  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
PROCES
 • Læs artiklen
  18.12.2018

  Nye procesregler

  Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har som følge af AB 18-aftalesystemet vedtaget nye procesregler.

  De nye procesregler kan findes her.
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark