NYHEDER

Vi orienterer løbende om nyheder fra vores specialeområder og om nyt fra VILTOFT.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her  

Nyt om VILTOFT
 • Læs artiklen
  15.10.2019

  KONFERENCE

  Den 10. – 11. december 2019 afholder Insight Legal i samarbejde med VILTOFT den årlige konference “Juridiske udfordringer i bygge & anlæg”.

  Blandt årets emner er:

  • Forsikringer i byggeriet
  • Det nye konfliktløsningssystem og VBA’s nye procedureregler
  • Konsortier og samarbejder
  • Digitalt byggeri – nye typer juridiske udfordringer?
  • Appendikser – erfaringer
  • Retsstillingen ved brug af “nye materialer”
  • Aktuelle udbudsretlige problemstillinger
  • Nyere voldgiftspraksis

   

  Se det fulde program her 

  Du kan tilmelde dig konferencen her
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
ENTREPRISE
UDBUD
 • Læs artiklen
  20.05.2019

  Klagenævnet for Udbud frifinder Sydhavnsmetroen i kendelse om konsortieændringer

  I januar 2017 klagede en forbigået tilbudsgiver (Salini Impregilo S.p.A.) til Klagenævnet for Udbud over Metroselskabets tildeling af en anlægskontrakt vedr. Sydhavnsmetroen til entreprenørkonsortiet TUNN3L JV. 

  Et blandt flere klagepunkter var, at Metroselskabet havde tilladt vinderkonsortiet i tilbudsfasen at lade en konsortiedeltager udtræde. Klageren gjorde gældende, at vinderkonsortiet som følge af ændringen ikke burde være blevet prækvalificeret for konsortiet på grund af forringet økonomisk formåen.

  Klagenævnet for Udbud har nu ved kendelse af 15. maj 2019 frifundet Metroselskabet for samtlige klagepunkter i sagen. Klagenævnet fandt, at de tilbageværende konsortiedeltagere selvstændigt opfyldte de fastsatte krav for at blive prækvalificeret, og at der ikke var sket en forringelse af konkurrencen, hvorfor Metroselskabet havde været berettiget til at tillade ændringen.

  Klagenævnet bemærkede bl.a., at der ved vurderingen af konsortieændringen måtte lægges vægt på, at den ansøger, der stod nærmest til at klage, nemlig den ansøger, der stod ”næst i rækken” til at blive prækvalificeret, ikke havde klaget over tilladelsen til at ændre i deltagerne for det prækvalificerede konsortium. Klagenævnet tillagde det herved også vægt, at den klagende tilbudsgiver først klagede over dette punkt, da det stod klart, at klageren ikke stod til at få tildelt kontrakten. Dette kan forstås således, at det har en betydning, hvem der klager og hvornår.

  Derudover inddrog klagenævnet EU-Domstolens dom i den tidligere afgørelse i sagen C-396/14, MT Højgaard A/S og Züblin A/S mod Banedanmark, herunder særligt præmis 48, hvorefter en udskiftning/ændring af en prækvalificeret konsortiedeltager kan ske, forudsat at det er fastslået, dels at denne økonomiske aktør selvstændigt opfylder de af vedkommende ordregiver fastsatte krav, dels at denne økonomiske aktørs fortsatte deltagelse i den pågældende udbudsprocedure ikke medfører en forringelse af de øvrige tilbudsgiveres konkurrencemæssige stilling.

  De øvrige klagepunkter omfattende bl.a. om det vindende tilbud var unormalt lavt, hvilke krav der stilles til støtteerklæringer, hvornår ordregivers rådgiver bliver inhabil til at deltage i udbudsprocessen grundet kendskab til andre projekter hos samme ordregiver, og om der forelå et ukonditionsmæssigt tilbud.

  Klagenævnet for Udbud tog ingen af de fremsatte påstande til følge.

  VILTOFT har repræsenteret Metroselskabet for Klagenævnet for Udbud.

  Klagenævnets kendelse kan læses her.

  Sydhavnsmetroen er ca. 4,5 km lang og omfatter fem underjordiske stationer med Ny Ellebjerg Station som endestation. Den samlede anlægssum er anslået til ca. 9,1 mia. kr. og forventes idriftsat i 2024.


  Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Ilka Bödewadt Lauritzen, ibl@viltoft.dk

  Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

  Udskriv artiklen Ikon_print_dark
PROCES
 • Læs artiklen
  18.12.2018

  Nye procesregler

  Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har som følge af AB 18-aftalesystemet vedtaget nye procesregler.

  De nye procesregler kan findes her.
  Udskriv artiklen Ikon_print_dark